Jesteś tutaj:

Kategoria: Regulaminy

Regulamin korzystania ze zbiorów

Regulamin korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku i jej filii 

:: obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. ::

Postanowienia ogólne

§1. 1. Zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku i jej filii, zwanej dalej GBP, są udostępniane wszystkim zainteresowanym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

3. Prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów GBP mają wszyscy czytelnicy, z zastrzeżeniem odpłatności czynności i usług, o których jest mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Regulaminie.

4. Na życzenie Czytelnika dyżurujący bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, w korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§2. Prawo do korzystania ze zbiorów czytelnik nabywa z chwilą zapisania się.

Warunki zapisu

2. Zapisując się do Wypożyczalni Czytelnik obowiązany jest:

1) zapoznać się z Regulaminem korzystania ze zbiorów GBP;

2) okazać dokument potwierdzający jego tożsamość (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport)
3) Cudzoziemcy okazują dokument tożsamości, np. paszport, kartę pobytu;

4) Czytelnicy niepełnoletni mogą zostać zapisani do GBP na podstawie legitymacji szkolnej i pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego;

5) własnoręcznie podpisać zobowiązanie zawierające dane osobowe z adresem zameldowania lub zamieszkania odpowiadającym adresowi do korespondencji, adresem e-mail i numerem PESEL; złożenie podpisu oznacza zobowiązanie się do przestrzegania Regulaminu. GBP na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych w ramach posiadanych uprawnień.
3. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Dane osobowe czytelnika będą przetwarzane w celach: zapewnienia możliwości korzystania z zasobów GBP, statystycznych oraz związanych z odzyskiwaniem wypożyczonych zasobów bibliotecznych i kar naliczonych za ich przetrzymanie.

5. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku, Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko.
6. Czytelnik ma wgląd w swoje konto, poprzez które może monitorować stan wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

7. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić GBP o każdej zmianie adresu oraz danych osobowych.

8. Czytelnik rezygnujący z usług GBP ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z ewidencji czytelników, a GBP ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec GBP.

9. Konto czytelnicze zostaje anulowane, jeśli czytelnik nie korzysta z GBP przez okres 2 lat.

Zasady korzystania ze zbiorów

§3. W GBP obowiązuje cisza, użytkownicy powinni zachowywać się w sposób odpowiadający powadze instytucji.

§4. 1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć do 10 jednostek inwentarzowych zbiorów (książek, zbiorów elektronicznych) na okres 1 (jednego) miesiąca.

2. Limit ilościowy określony w §4 dotyczy wypożyczeń łącznie w wszystkich bibliotekach publicznych na terenie gm. Mokrsko, tj: w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokrsku oraz w filiach bibliotecznych w Komornikach, Krzyworzece i w Ożarowie.

3. Limit czasowy określony w §4 Bibliotekarz przedłuża dwukrotnie. Do maksymalnie 3 (trzech) miesięcy.

4. Na prośbę Czytelnika, złożoną przed upływem terminu zwrotu danej książki, GBP może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki pod warunkiem, że nie została ona zamówiona przez innego Czytelnika.

5. Czytelnik możne dokonać przedłużenia terminu zwrotu bezpośrednio w GBP, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Czytelnik możne dokonać przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki dwa razy na okres nieprzekraczający terminu określonego w ust. 1, ponad przedłużenia terminów zwrotów dokonanych przez Bibliotekarza.

7. Maksymalny czas wypożyczenia zbiorów nie może przekroczyć 5 (pięciu) miesięcy.

8. GBP może skrócić okres wypożyczenia każdej jednostki inwentarzowej, o ile istnieje na nią szczególne zapotrzebowanie.

§5. 1. Czytelnik może zamawiać zbiory bezpośrednio w GBP, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak też poprzez stronę internetową Biblioteki: http://biblioteka.mokrsko.pl/, po zalogowaniu się na swoim koncie on-line, używając danych otrzymanych od Bibliotekarza.

2. Czytelnik powinien zachować w tajemnicy swoje hasło dostępu i nie udostępniać go osobom trzecim.

3. Czytelnik może zamówić maksymalnie 15 pozycji we wszystkich bibliotekach publicznych na terenie gm. Mokrsko.

4. Zamówienia realizowane są możliwie szybko, po zaakceptowaniu przez Bibliotekarza zmieniają status na rezerwacje.

5. Zarezerwowaną pozycję należy odebrać w GBP w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym pozycja jest dostępna w bibliotece.

6. Czytelnik o dostępności zarezerwowanej pozycji zostaje powiadomiony pocztą elektroniczną oraz na swoim koncie on-line i jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzania czy rezerwacja została już zrealizowana.

7. W razie nieodebrania zarezerwowanej pozycji w terminie wskazanym w ust. 4, rezerwacja zostanie anulowana.

§6. Czytelnicy mają wolny dostęp do księgozbioru, z którego można korzystać na zasadzie samoobsługi. Książki można przeglądać tylko na terenie GBP. Po wybraniu książek czytelnik przekazuje je bibliotekarzowi w celu zarejestrowania wypożyczenia. Pierwszeństwo mają czytelnicy, którzy dokonali zamówienia drogą elektroniczną.

§7. Zarejestrowanie wypożyczenia w systemie komputerowym stanowi dowód wypożyczenia książki.

§8. Dowodem zwrotu książki jest komputerowe zarejestrowanie tej czynności, dokonane w GBP.

§9. Wypożyczone materiały biblioteczne czytelnik zwraca bezpośrednio Bibliotekarzowi.

§10. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych mediów bez wezwania GBP.

§11. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów odpowiada czytelnik.

§12. Odszkodowanie za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie mediów jest równe wysokości obowiązującej ceny rynkowej.

§13. Czytelnik może za zgodą Bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej pozycji inną, ale przydatną GBP, jednak nie mniejszej wartości.

Przetrzymywanie zbiorów

§14. W przypadku przetrzymywania zbiorów bibliotecznych ponad określony w §4 ust.7 termin jest pobierana opłata w wysokości 0,10 zł dziennie za każdą jednostkę inwentarzową zbiorów.

§15. Biblioteka ma prawo naliczać i pobierać opłaty za opóźnienie bez wysyłania upomnień.

§16. 1. W przypadku gdy czytelnik nie zwraca w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych i nie reaguje na upomnienia wysyłane drogą elektroniczną, wtedy Biblioteka dochodzi swych roszczeń poprzez:

1) wysłanie upomnienia pocztą tradycyjną;

2) zablokowanie konta;

3) przekazanie sprawy do postępowania windykacyjnego, jeśli Czytelnik uchyla się od uregulowania zobowiązań przez dłużej niż rok.

§17. Biblioteka jest uprawniona do dochodzenia wszelkich roszczeń przysługujących jej od Czytelnika za pośrednictwem firmy windykacyjnej oraz na drodze cywilnej przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Biblioteki.

Zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie zbiorów

§18. Przed wypożyczeniem książki Czytelnik powinien sprawdzić jej stan i zgłosić ewentualne uwagi bibliotekarzowi. W przeciwnym razie uznaje się, iż książka nie była zniszczona.

§19. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością Biblioteki.

§20. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych.

§21. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemożliwe – do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez Bibliotekarza.

§22. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza odkupić zgubione lub zniszczone zbiory biblioteczne, nie mniejszej wartości, przydatne Bibliotece.

§23. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

§24. Jeśli Czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Wypożyczalnię, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§25. W przypadku spraw nie objętych mniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

Postanowienia końcowe

§26. W razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Czytelnik może zostać tymczasowo pozbawiony prawa korzystania z GBP.

§27. W razie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu pozbawienie Czytelnika prawa korzystania z GBP może mieć charakter trwały.

§28. Decyzję w sprawie tymczasowego lub trwałego pozbawienia prawa korzystania z GBP podejmuje Bibliotekarz.

§29. Od decyzji, o której mowa w §28, Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku.

§30. Bibliotekarz może odmówić obsługi Czytelnika nie stosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującego się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegającego podstawowych zasad higieny.

§31. GBP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru. §32. Dyrektor GBP ma prawo zamknąć na określony czas GBP i jej filie lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

§33. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie http://biblioteka.mokrsko.pl/ oraz w poszczególnych filiach.

§34. Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku, Mokrsko 233.

§35. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez ich wywieszenie we GBP i wszystkich filiach. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

 

Regulamin czytelni internetowej

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOKRSKU

1. Regulamin ustala zasady oferowania i świadczenia usług internetowych realizowanych
w ramach zadań statutowych objętych Ustawą o bibliotekach z dn. 27 VI 1997 ( Dz. U. Nr 85.
poz. 539 ze zm.).

2. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna dla wszystkich czytelników Biblioteki. Korzystanie
z niej jest bezpłatne, z zastrzeżeniem usług, o których mowa w art. 14 ust.2 pkt. 1 i 2 cytowanej
wyżej ustawy, za które Biblioteka może ustalić cennik opłat uwzględniający koszt obsługi.
Stanowić on będzie wówczas załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłe z przyczyn
leżących poza Biblioteką.
4. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mokrsku.
5. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej Użytkownikiem jest
zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać
się do rejestru odwiedzin czytelni internetowej, potwierdzając tym samym znajomość
Regulaminu i jego akceptację.
6. Pracownicy Biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji
wyszukiwania informacji w zasobach Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie
Użytkownik.
7. Indywidualna sesja może trwać 1 godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie
innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera. W uzasadnionych przypadkach
bibliotekarz może ten czas skrócić.
8. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.
9. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Dźwięk emitowany podczas pracy programów
multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
Zabrania się z korzystania telefonów komórkowych! Przy stanowiskach komputerowych nie
wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
10. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i
edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Korzystanie z komputerów
w ww. traktowane jest priorytetowo.
11. Stanowisko komputerowe mogą zajmować maksymalnie dwie osoby.
12. Użytkownik ma prawo do:
• Korzystania z internetu,
• Pracy z programami MS Office (Word, Excel, Access, Power Point) zainstalowanymi na stanowiskach internetowych,
• Telefonicznej rezerwacji czasu pracy na komputerze pod nr. Tel. 043/841 18 06. Rezerwacji dokonuje się na konkretny dzień i godzinę. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgłosi się w ciągu 15 min. od umówionej godziny, rezerwacja stanowiska zostaje anulowana,
• Zapisywania wyników na nośnikach danych zakupionych u bibliotekarza lub własnych, po wcześniejszym skonsultowaniu tego z bibliotekarzem.
• Korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece oraz
bibliotecznych bez danych,
• Kopiowania części danych w formie wydruku o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.
13. Po zakończeniu pracy Użytkownik powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na
nośnikach nabytych w Bibliotece lub własnych po wcześniejszym skonsultowaniu tego z
bibliotekarzem. Informacje nie zapisane, bądź zapisane na dysku twardym zostaną wykasowane
w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie
zapisanych danych.
14. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji
zastanej. Ostatni z Użytkowników zobowiązany jest opuścić stanowisko komputerowe
najpóźniej piętnaście minut przed zamknięciem Biblioteki.
15. Pracownicy biblioteki maja prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika
przy komputerze.
16. Dostęp do internetu może służyć do prowadzenia rozmów internetowych.
17. Dostęp do internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również być wykorzystywany do czynności niezgodnych z prawem.
18. Użytkownikowi zabrania się:
• Podejmowania wszelkich działań powodujących dewastacje lub uszkodzenie komputera oraz podejmowania działań w sieci niezgodnych z obowiązującym prawem,
• Instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez Użytkownika,
• Zakładania przez Użytkownika własnych katalogów na dyskach twardych,
• Wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
• Łamania zabezpieczeń systemu,
• Samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
19. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego
w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem
udostępnionego mu połączenia z siecią.
20. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu
i systemu w momencie ich zauważenia.
21. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że
Użytkownik wykonuje czynności niepożądane nawet, jeśli nie są one uwzględnione
w Regulaminie.
22. Nieprzestrzeganie ww. zasad może skutkować pozbawieniem Użytkownika prawa do
korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzje w tej sprawie podejmuje bibliotekarz,
a Użytkownik może się odwołać do Kierownika Biblioteki.
23. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży
w kompetencji Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku.
24. W szczególnych przypadkach Kierownik Biblioteki ma prawo zamknąć Czytelnię Internetową na
czas określony.
25. Regulamin obowiązuje od dnia 21.10. 2008 r. po wcześniejszej akceptacji Organizatora
Biblioteki.

Do góry