Regulamin czytelni internetowej

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOKRSKU

1. Regulamin ustala zasady oferowania i świadczenia usług internetowych realizowanych
w ramach zadań statutowych objętych Ustawą o bibliotekach z dn. 27 VI 1997 ( Dz. U. Nr 85.
poz. 539 ze zm.).

2. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna dla wszystkich czytelników Biblioteki. Korzystanie
z niej jest bezpłatne, z zastrzeżeniem usług, o których mowa w art. 14 ust.2 pkt. 1 i 2 cytowanej
wyżej ustawy, za które Biblioteka może ustalić cennik opłat uwzględniający koszt obsługi.
Stanowić on będzie wówczas załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłe z przyczyn
leżących poza Biblioteką.
4. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mokrsku.
5. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej Użytkownikiem jest
zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać
się do rejestru odwiedzin czytelni internetowej, potwierdzając tym samym znajomość
Regulaminu i jego akceptację.
6. Pracownicy Biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji
wyszukiwania informacji w zasobach Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie
Użytkownik.
7. Indywidualna sesja może trwać 1 godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie
innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera. W uzasadnionych przypadkach
bibliotekarz może ten czas skrócić.
8. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.
9. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Dźwięk emitowany podczas pracy programów
multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
Zabrania się z korzystania telefonów komórkowych! Przy stanowiskach komputerowych nie
wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
10. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i
edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Korzystanie z komputerów
w ww. traktowane jest priorytetowo.
11. Stanowisko komputerowe mogą zajmować maksymalnie dwie osoby.
12. Użytkownik ma prawo do:
• Korzystania z internetu,
• Pracy z programami MS Office (Word, Excel, Access, Power Point) zainstalowanymi na stanowiskach internetowych,
• Telefonicznej rezerwacji czasu pracy na komputerze pod nr. Tel. 043/841 18 06. Rezerwacji dokonuje się na konkretny dzień i godzinę. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgłosi się w ciągu 15 min. od umówionej godziny, rezerwacja stanowiska zostaje anulowana,
• Zapisywania wyników na nośnikach danych zakupionych u bibliotekarza lub własnych, po wcześniejszym skonsultowaniu tego z bibliotekarzem.
• Korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece oraz
bibliotecznych bez danych,
• Kopiowania części danych w formie wydruku o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.
13. Po zakończeniu pracy Użytkownik powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na
nośnikach nabytych w Bibliotece lub własnych po wcześniejszym skonsultowaniu tego z
bibliotekarzem. Informacje nie zapisane, bądź zapisane na dysku twardym zostaną wykasowane
w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie
zapisanych danych.
14. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji
zastanej. Ostatni z Użytkowników zobowiązany jest opuścić stanowisko komputerowe
najpóźniej piętnaście minut przed zamknięciem Biblioteki.
15. Pracownicy biblioteki maja prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika
przy komputerze.
16. Dostęp do internetu może służyć do prowadzenia rozmów internetowych.
17. Dostęp do internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również być wykorzystywany do czynności niezgodnych z prawem.
18. Użytkownikowi zabrania się:
• Podejmowania wszelkich działań powodujących dewastacje lub uszkodzenie komputera oraz podejmowania działań w sieci niezgodnych z obowiązującym prawem,
• Instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez Użytkownika,
• Zakładania przez Użytkownika własnych katalogów na dyskach twardych,
• Wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
• Łamania zabezpieczeń systemu,
• Samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
19. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego
w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem
udostępnionego mu połączenia z siecią.
20. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu
i systemu w momencie ich zauważenia.
21. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że
Użytkownik wykonuje czynności niepożądane nawet, jeśli nie są one uwzględnione
w Regulaminie.
22. Nieprzestrzeganie ww. zasad może skutkować pozbawieniem Użytkownika prawa do
korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzje w tej sprawie podejmuje bibliotekarz,
a Użytkownik może się odwołać do Kierownika Biblioteki.
23. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży
w kompetencji Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku.
24. W szczególnych przypadkach Kierownik Biblioteki ma prawo zamknąć Czytelnię Internetową na
czas określony.
25. Regulamin obowiązuje od dnia 21.10. 2008 r. po wcześniejszej akceptacji Organizatora
Biblioteki.