Menu Zamknij

Regulamin korzystania ze zbiorów

Regulamin korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku i jej filii 

:: obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. ::

Postanowienia ogólne

§1. 1. Zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku i jej filii, zwanej dalej GBP, są udostępniane wszystkim zainteresowanym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

3. Prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów GBP mają wszyscy czytelnicy, z zastrzeżeniem odpłatności czynności i usług, o których jest mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Regulaminie.

4. Na życzenie Czytelnika dyżurujący bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, w korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§2. Prawo do korzystania ze zbiorów czytelnik nabywa z chwilą zapisania się.

Warunki zapisu

2. Zapisując się do Wypożyczalni Czytelnik obowiązany jest:

1) zapoznać się z Regulaminem korzystania ze zbiorów GBP;

2) okazać dokument potwierdzający jego tożsamość (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport)
3) Cudzoziemcy okazują dokument tożsamości, np. paszport, kartę pobytu;

4) Czytelnicy niepełnoletni mogą zostać zapisani do GBP na podstawie legitymacji szkolnej i pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego;

5) własnoręcznie podpisać zobowiązanie zawierające dane osobowe z adresem zameldowania lub zamieszkania odpowiadającym adresowi do korespondencji, adresem e-mail i numerem PESEL; złożenie podpisu oznacza zobowiązanie się do przestrzegania Regulaminu. GBP na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych w ramach posiadanych uprawnień.
3. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Dane osobowe czytelnika będą przetwarzane w celach: zapewnienia możliwości korzystania z zasobów GBP, statystycznych oraz związanych z odzyskiwaniem wypożyczonych zasobów bibliotecznych i kar naliczonych za ich przetrzymanie.

5. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku, Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko.
6. Czytelnik ma wgląd w swoje konto, poprzez które może monitorować stan wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

7. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić GBP o każdej zmianie adresu oraz danych osobowych.

8. Czytelnik rezygnujący z usług GBP ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z ewidencji czytelników, a GBP ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec GBP.

9. Konto czytelnicze zostaje anulowane, jeśli czytelnik nie korzysta z GBP przez okres 2 lat.

Zasady korzystania ze zbiorów

§3. W GBP obowiązuje cisza, użytkownicy powinni zachowywać się w sposób odpowiadający powadze instytucji.

§4. 1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć do 10 jednostek inwentarzowych zbiorów (książek, zbiorów elektronicznych) na okres 1 (jednego) miesiąca.

2. Limit ilościowy określony w §4 dotyczy wypożyczeń łącznie w wszystkich bibliotekach publicznych na terenie gm. Mokrsko, tj: w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokrsku oraz w filiach bibliotecznych w Komornikach, Krzyworzece i w Ożarowie.

3. Limit czasowy określony w §4 Bibliotekarz przedłuża dwukrotnie. Do maksymalnie 3 (trzech) miesięcy.

4. Na prośbę Czytelnika, złożoną przed upływem terminu zwrotu danej książki, GBP może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki pod warunkiem, że nie została ona zamówiona przez innego Czytelnika.

5. Czytelnik możne dokonać przedłużenia terminu zwrotu bezpośrednio w GBP, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Czytelnik możne dokonać przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki dwa razy na okres nieprzekraczający terminu określonego w ust. 1, ponad przedłużenia terminów zwrotów dokonanych przez Bibliotekarza.

7. Maksymalny czas wypożyczenia zbiorów nie może przekroczyć 5 (pięciu) miesięcy.

8. GBP może skrócić okres wypożyczenia każdej jednostki inwentarzowej, o ile istnieje na nią szczególne zapotrzebowanie.

§5. 1. Czytelnik może zamawiać zbiory bezpośrednio w GBP, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak też poprzez stronę internetową Biblioteki: https://biblioteka.mokrsko.pl/, po zalogowaniu się na swoim koncie on-line, używając danych otrzymanych od Bibliotekarza.

2. Czytelnik powinien zachować w tajemnicy swoje hasło dostępu i nie udostępniać go osobom trzecim.

3. Czytelnik może zamówić maksymalnie 15 pozycji we wszystkich bibliotekach publicznych na terenie gm. Mokrsko.

4. Zamówienia realizowane są możliwie szybko, po zaakceptowaniu przez Bibliotekarza zmieniają status na rezerwacje.

5. Zarezerwowaną pozycję należy odebrać w GBP w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym pozycja jest dostępna w bibliotece.

6. Czytelnik o dostępności zarezerwowanej pozycji zostaje powiadomiony pocztą elektroniczną oraz na swoim koncie on-line i jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzania czy rezerwacja została już zrealizowana.

7. W razie nieodebrania zarezerwowanej pozycji w terminie wskazanym w ust. 4, rezerwacja zostanie anulowana.

§6. Czytelnicy mają wolny dostęp do księgozbioru, z którego można korzystać na zasadzie samoobsługi. Książki można przeglądać tylko na terenie GBP. Po wybraniu książek czytelnik przekazuje je bibliotekarzowi w celu zarejestrowania wypożyczenia. Pierwszeństwo mają czytelnicy, którzy dokonali zamówienia drogą elektroniczną.

§7. Zarejestrowanie wypożyczenia w systemie komputerowym stanowi dowód wypożyczenia książki.

§8. Dowodem zwrotu książki jest komputerowe zarejestrowanie tej czynności, dokonane w GBP.

§9. Wypożyczone materiały biblioteczne czytelnik zwraca bezpośrednio Bibliotekarzowi.

§10. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych mediów bez wezwania GBP.

§11. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów odpowiada czytelnik.

§12. Odszkodowanie za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie mediów jest równe wysokości obowiązującej ceny rynkowej.

§13. Czytelnik może za zgodą Bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej pozycji inną, ale przydatną GBP, jednak nie mniejszej wartości.

Przetrzymywanie zbiorów

§14. W przypadku przetrzymywania zbiorów bibliotecznych ponad określony w §4 ust.7 termin jest pobierana opłata w wysokości 0,10 zł dziennie za każdą jednostkę inwentarzową zbiorów.

§15. Biblioteka ma prawo naliczać i pobierać opłaty za opóźnienie bez wysyłania upomnień.

§16. 1. W przypadku gdy czytelnik nie zwraca w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych i nie reaguje na upomnienia wysyłane drogą elektroniczną, wtedy Biblioteka dochodzi swych roszczeń poprzez:

1) wysłanie upomnienia pocztą tradycyjną;

2) zablokowanie konta;

3) przekazanie sprawy do postępowania windykacyjnego, jeśli Czytelnik uchyla się od uregulowania zobowiązań przez dłużej niż rok.

§17. Biblioteka jest uprawniona do dochodzenia wszelkich roszczeń przysługujących jej od Czytelnika za pośrednictwem firmy windykacyjnej oraz na drodze cywilnej przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Biblioteki.

Zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie zbiorów

§18. Przed wypożyczeniem książki Czytelnik powinien sprawdzić jej stan i zgłosić ewentualne uwagi bibliotekarzowi. W przeciwnym razie uznaje się, iż książka nie była zniszczona.

§19. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością Biblioteki.

§20. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych.

§21. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemożliwe – do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez Bibliotekarza.

§22. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza odkupić zgubione lub zniszczone zbiory biblioteczne, nie mniejszej wartości, przydatne Bibliotece.

§23. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

§24. Jeśli Czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Wypożyczalnię, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§25. W przypadku spraw nie objętych mniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

Postanowienia końcowe

§26. W razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Czytelnik może zostać tymczasowo pozbawiony prawa korzystania z GBP.

§27. W razie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu pozbawienie Czytelnika prawa korzystania z GBP może mieć charakter trwały.

§28. Decyzję w sprawie tymczasowego lub trwałego pozbawienia prawa korzystania z GBP podejmuje Bibliotekarz.

§29. Od decyzji, o której mowa w §28, Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku.

§30. Bibliotekarz może odmówić obsługi Czytelnika nie stosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującego się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegającego podstawowych zasad higieny.

§31. GBP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru. §32. Dyrektor GBP ma prawo zamknąć na określony czas GBP i jej filie lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

§33. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie https://biblioteka.mokrsko.pl/ oraz w poszczególnych filiach.

§34. Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku, Mokrsko 233.

§35. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez ich wywieszenie we GBP i wszystkich filiach. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.