Menu Zamknij

Statut

Statut
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku zwana dalej „GBP” działa na podstawie:

1) ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. 2012 r. poz. 642, z późn. zm.);

2) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. (Dz.U. 2012 r. poz. 406);

3) niniejszego Statutu.

§ 2. GBP jest samorządową instytucją kultury o charakterze publicznym, uzyskującą osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 3. Organizatorem GBP jest Gmina Mokrsko.

§ 4. 1. Siedziba GBP mieści się pod adresem Mokrsko 233, a terenem działalności jest obszar Gminy Mokrsko.

2. GBP wraz z filiami bibliotecznymi wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 5. Nadzór merytoryczny pełni Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

§ 6. 1. GBP używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby, zawierającą NIP i REGON.

2. GBP do stemplowania księgozbioru, używa pieczęci okrągłej z nazwą miejscowości pośrodku i z napisem w otoku „Gminna Biblioteka Publiczna”.

3. GBP może używać wyróżniającego znaku graficznego – logo – exlibrisu.

4. Filie używają pieczęci podłużnej z nagłówkiem: „Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku” oraz „Filia Biblioteczna w” i nazwa miejscowości, w której się znajdują.

5. Filie do stemplowania księgozbioru, używają pieczęci okrągłej z napisem: w pośrodku Filia w – nazwa miejscowości, a w otoku „Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku”.

6. Świetlice używają pieczęci podłużnej z nagłówkiem: „Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku” oraz „Świetlica Wiejska w” i nazwa miejscowości, w której się znajdują.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 7. 1. GBP jest główną publiczną biblioteką Gminy Mokrsko. Zapewnia mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych społeczności gminnej. Dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.

2. GBP może prowadzić działalność dokumentacyjną, badawczą i wydawniczą.

3. Celem GBP jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

§ 8. 1. Do podstawowych zadań GBP należy:

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;

3) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;

4) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych i bibliograficznych;

5) udzielanie podstawowej pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiany doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez sieć bibliotek publicznych na terenie Gminy;

6) organizowanie pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy, (kraju i świata);

7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej;

8) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i sportowych;

9) wychowanie przez sztukę – edukacja kulturalna;

10) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

11) tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką;

12) wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej;

13) upowszechnianie wiedzy o sztuce;

14) organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, kołach, sekcjach i klubach zainteresowań;

15) wspomaganie organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń w zakresie kultury, sportu i oświaty;

16) pozyskiwanie sponsorów oraz czynne uczestnictwo w realizacji programów unijnych i grantów, konkursów mających na celu rozwój sportu, kultury i edukacji;

17) kultywowanie tradycji regionalnych i narodowych oraz świąt narodowych i okolicznościowych;

18) informowanie lokalnych mediów o prowadzonej działalności i organizowanych imprezach;

19) tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Rozdział 3.

Zarządzanie i organizacja

§ 9. 1. GBP kieruje Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora GBP powołuje i odwołuje Wójt Gminy Mokrsko na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

3. Dyrektor może wykonywać swoje zadania przy pomocy jednego Zastępcy Dyrektora.

4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.

§ 10. 1. Dyrektor GBP zatrudnia i zwalnia pracowników.

2. Dyrektor i pracownicy GBP powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.

§ 11. 1. W ramach GBP funkcjonują:

1) Filia Biblioteczna w Komornikach, która gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i popularyzatorską;

2) Filia Biblioteczna w Krzyworzece, która gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i popularyzatorską;

3) Filia Biblioteczna w Ożarowie, która gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i popularyzatorską;

4) Świetlica Wiejska w Komornikach, która ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców i wspieranie inicjatyw lokalnych oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców sołectwa;

5) Świetlica Wiejska w Chotowie, która ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców i wspieranie inicjatyw lokalnych oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców sołectwa;

6) Świetlica Wiejska w Słupsku, która ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców i wspieranie inicjatyw lokalnych oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców sołectwa;

7) Boisko Sportowe Orlik 2012 w Mokrsku, którego zadaniem jest przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do nich profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;

8) boisko wielofunkcyjne oraz boisko do beach soccera w Krzyworzece, którego zadaniem jest przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do nich profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

2. W siedzibie GBP i jej komórkach organizacyjnych mogą działać koła, kluby, sekcje, drużyny, zespoły, kapele, orkiestry oraz stowarzyszenia i fundacje w oparciu o odrębne, obowiązujące przepisy.

§ 12. Szczegółową organizację wewnętrzną GBP określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora GBP w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

Rozdział 4.

Majątek i finanse GBP

§ 13. 1. GBP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej GBP jest plan działalności, zatwierdzony w drodze zarządzenia przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie, o czym należy powiadomić Wójta Gminy Mokrsko w terminie 30 dni od dokonania zmiany.

3. GBP jest finansowana z budżetu Gminy Mokrsko. Organizator zapewnia środki niezbędne do jej podstawowego funkcjonowania oraz utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.

4. Wysokość dotacji podmiotowej dla GBP ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora przekazanego Wójtowi Gminy Mokrsko w terminie do dnia 31 października każdego roku.

5. Działalność statutowa GBP finansowana jest:

1) z dotacji podmiotowych i celowych, grantów;

2) dobrowolnych wpłat, darowizn, zapisów osób prawnych i fizycznych, spadków;

3) z wpływów z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 14. 1. GBP może pobierać opłaty za:

1) usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i wypożyczenie międzybiblioteczne realizowane na specjalne zamówienie czytelnika;

2) wypożyczenie materiałów audiowizualnych;

3) niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych jako rodzaj szczególnej kary;

4) uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych;

5) w formie kaucji za wypożyczone szczególnie drogocenne lub l-egzemplarzowe eksponaty i materiały biblioteczne.

2. GBP może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, odpłatną na zasadach określonych w odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych, w szczególności polegającej na:

1) wynajmowaniu pomieszczeń i innych składników majątkowych;

2) organizowaniu spotkań literackich, wieczorów autorskich, wystaw artystycznych, dyskotek i zabaw oraz imprez okolicznościowych i rekreacyjno – sportowych;

3) świadczeniu usług w zakresie fotografii, wideofilmowania;

4) organizowaniu kursów, szkoleń, warsztatów;

5) obsługi imprez zleconych;

6) sprzedaży wydawnictw własnych i Organizatora oraz wyrobów sztuki ludowej i amatorskiej twórczości oraz wyrobów gastronomicznych;

7) usługach plastycznych, dekoracyjnych, reklamowych i innych, wykonywanych na zewnątrz;

8) usługach transportowych, kserograficznych, komputerowych, multimedialnych;

9) świadczeniu usługi tzw. „małej gastronomii”;

10) kary umowne za niedotrzymanie terminu zwrotu lub wykorzystane niezgodne z warunki wypożyczenia oraz jego uszkodzenia lub zniszczenia;

11) wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy artystyczne.

3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej GBP.

4. Decyzja o podjęciu przez GBP określonego rodzaju działalności dodatkowej należy do Dyrektora.

5. Opłaty za w/w usługi i działalność ustala dyrektor instytucji w formie zarządzenia w oparciu o sporządzone stosowne kalkulacje.

§ 15. Nadzór nad gospodarką finansową GBP sprawuje Wójt Gminy Mokrsko.

§ 16. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Mokrsko.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 17. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.